top of page

Hans Nissen var en av Trondheims mange velstående kjøpmenn på 1700-tallet. Han og hans hustru Maren etterlot sin store formue til velgjørende institusjoner og er en god representant for 1700-tallets velgjørende borgere.


Nissen tilhørte en av de mange kjøpmannsslekter av sønderjysk opprinnelse som kom til Trondheim på 1600- og 1700-tallet. Faren var formuende, og den unge Hans fikk en grundig handelsutdannelse som blant annet omfattet et langvarig opphold i Dublin. Tilbake i fødebyen startet han 1750 sitt eget firma i en gård som faren kjøpte ved Ravnkloa i Trondheim.

Nissens handel omfattet et svært stort assortiment, samt kjøp og salg av eiendommer og pengeutlån med pant i forskjellige eiendommer på landet og i byen. Som bror av Adresseavisens grunnlegger var han en av de første næringsdrivende som annonserte i avisen da den startet 1767.

Historie

Kilde: Norsk biografisk leksikon

Hans Nissen Gården

Hans Nissen-gården er et av de best bevarte husene fra 1700-tallets Trondheim, og utgjør en del av byavdelingen "Gammelbyen" ved Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg.

 

Nissen ble 1753 eier av bygården ved Ravnkloa og ble boende der til sin død. Den ble gjenreist på Sverresborg i 1930-31. I årene etter ble ikke gården ivaretatt på en god nok måte, slik at stiftelsen valgte i 2015 og gå inn med kapital for å få rehabilitert gården. Dette arbeidet ble sluttført i 2023. Besøkende på Sverresborg kan nå få høre historien til Hans Nissen og hans hustru på norsk, engelsk og tysk når de besøker huset.

Testamente

Det barnløse ekteparet Nissen ble svært velstående, og de bestemte ved gjensidig testament av 4. november 1757 at den lengstlevende fritt kunne disponere over formuen. Det ble Hans Nissen som levde lengst, og han skjenket sin farsarv til byens fattighus, foruten at han 1787 opprettet et testament som tilgodeså en rekke gode formål. Ved sin død 1807 etterlot han 1200 riksdaler til en kjøpmannsbørs i Trondheim og 1500 riksdaler til allmueskolene i Lade sogn, men mesteparten av formuen gikk til stiftelsen Hans Nissen og Hustrus Stiftelse og Arbeidshus.

Stiftelsen fikk en grunnkapital på nesten 69 000 riksdaler, men myntreduksjonen i 1813 gikk hardt ut over stiftelsens økonomi. Etter napolionskrigen ble kapitalen bygd opp igjen, og i 1851 oppførte stiftelsen en stor steinbygning på Kalvskinnet i Trondheim. Nissen ville ikke opprette et fattighjem, men en fabrikk eller industri som kunne skaffe trengende av begge kjønn arbeid på frivillig basis. Utbyggingen av velferdsstaten etter den annen verdenskrig gjorde denne virksomheten overflødig, og virksomheten ble nedlagt og eiendommen solgt. I 1967 oppførte stiftelsen et stort hus med flere små og noen større leiligheter på Bakklandet i Trondheim som stiftelsen fremdeles drifter.

bottom of page