top of page

Vedtekter for Hans Nissen og Hustrues Stiftelse

§ 1

§ 2

Hans Nissen og Hustrues Stiftelse omfatter administrasjon av de midler som — ved testament av 4/7 1787 med tillegg — er lagt til Stiftelsen.

Stiftelsen har som formål å reise boligbygg og tilby boligforhold for økonomisk vanskeligstilte personer og personer som ellers har vanskelig for å skaffe seg tilfredsstillende bolig. Stiftelsens kapital skal nyttes til realisering av nevnte formål, samt drift og vedlikehold av Vollabakken 3 med sine 69 leiligheter bestående av 1, 2 og 3 roms leiligheter og noe næringsvirksomhet, jfr.; stiftelsesloven § 18. Ledige leiligheter skal i ethvert tilfelle lyses ledig offentlig på dertil egnet måte. Stiftelsen krever at utleide leiligheter er leietakers primærbolig, og manglende oppfyllelse av dette vilkår fører til oppsigelse av leiekontrakten. Søkere/leietakere skal være bosatt i Trondheim.

§ 3

Stiftelsen har et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for 4 år etter forslag fra formannskapet i Trondheim.
Styret velger selv leder innen sin midte.

§ 4

§ 5

Styret skal:
a) føre et alminnelig tilsyn med stiftelsens virksomhet.
b) kontrollere dens regnskaper og formue.
c) forvalte midlene på en slik måte at stiftelsens formål ivaretas.
d) tilsette stiftelsens funksjonærer og utarbeide instrukser for disse.
e) utarbeide de ordensforskrifter som er nødvendig.
i) behandle andre saker om stiftelsens drift.
g) føre møtebok. Et vedtak er gyldig når det er gjort med minst 2 stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styret tilsetter driftsleder og eventuelt andre funksjonærer og fastsetter deres lønn.
Driftsleder har — under styrets tilsyn — den daglige ledelse av stiftelsens drift og setter i verk styrets vedtak. Driftsleder legger frem for styret budsjett, kvartalsregnskap og årsregnskap utarbeidet av stiftelsens regnskapsfører. Driftsleder er sekretær i styrets møter. Driftsleder har rett og plikt til å være med i styremøtene og kan stille forslag, men uten stemmerett. Driftsleders oppgaver fastlegges av styret.

§ 6

Stiftelsen er lagt under den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid gjelder for alminnelig stiftelser. Jfr. Lov om stiftelser (stiftelsesloven).

§ 7

§ 8

§ 9

Stiftelsens kapital (eiendom, verdipapirer, bankkonti og kontanter) skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Stiftelsens virksomhet kan bygges videre ut ved særskilt avtale som må forelegges og godkjennes av
stiftelsestilsynet.

Eventuelle endringer av disse vedtektene skal forelegges stiftelsestilsynet.

Trondheim, 25. mars 2015

Styret i Hans Nissen og Hustrues Stiftelse

Stiftelsens vedtekter

bottom of page